355.978,80 €
Valor total de les donacions de material gestionades

115.184,90 kg
Pes total dels materials i equipaments derivats a les entitats receptores del Pont

Col·laboració amb 158 organitzacions
del Tercer Sector de Catalunya subministrant-los equipaments cedits per empreses i particulars

Col·lectius receptors dels recursos

Cooperació internacional
Inserció sociolaboral: joves/dones
Discapacitats
Infància / Escoles
Gent gran
Malalts / Sanitat
Pobres / persones sense sostre
Altres (immigrants, drogodependents, etc.)